Chơn Nguyên

Hoàng Đế nội kinh 7
Hoàng Đế Nội Kinh 6
Hoàng đế nội kinh 5
Hoàng Đế Nội Kinh 4
Hoàng đế nội kinh 3
Hoàng đế nội kinh 2
Hoàng đế nội kinh 1
- 20 %
Dược học tham luận
- 20 %
Chẩn đoán học y đạo