Con đường thành Phật

95,200₫

Giá gốc: 119,000₫

[ThaiHaBooks] Đạo Phật là đạo của Trí tuệ, muốn thực hành được lời Phật dạy, trước tiên phải đầy đủ Văn- Tư – Tu Tam Tuệ, mới có thể như thật mà thực hành lời Phật dạy. Quyển sách này, với việc giới thiệu căn bản về Phật Pháp, đưa hành giả học Phật, hiểu từ giáo nghĩa căn bản, cho đến các phương pháp thực hành, để thành tựu cửa giải thoát và con đường thành Phật. Con đường thành Phật là sự thức tỉnh, giác ngộ về Phật pháp, cho nên bài pháp nào cũng quan trọng, cũng viên dung, cùng hỗ trợ cho hành giả đi đến con đường giải thoát, thành tựu Phật quả.

Nội dung tuy không bao trùm tất cả Phật pháp, nhưng khái quát được phần nào giáo nghĩa căn bản của Phật pháp, từ lúc mới bắt đầu học Phật, đến khi thực hành Pháp Thanh Văn Thừa, rồi thực hành Bồ Tát Đạo, Phật Đạo. Trong đó bao gồm các phần: Đức Phật và Phật Pháp, Tam Quy, Ngũ Giới, Thập Thiện Nhân Quả, Nghiệp Báo, Tứ Thánh Đế của hàng Thanh Văn Thừa. Thập Nhị Nhân Duyên, Lục Độ, Tứ Hoằng Thệ Nguyện của hàng Duyên Giác và Bồ Tát đạo. Cho đến các pháp môn như: Phương pháp niệm Phật, trợ niệm, thực hành Hạnh Quán Thế Âm Bồ Tát, đây là các phương pháp tu tập thích hợp với các căn cơ, dễ dàng ứng dụng vào thực tiễn, cùng quan niệm đúng đắn hơn về Phật học.

Tri thức nhân loại ngày càng phát triển, đồng thời cũng làm ảnh hưởng lớn đến hầu hết các lĩnh vực từ văn hóa, xã hội, kinh tế... Nhưng Mạt học nhận thấy rằng việc kết hợp giáo lý, tư tưởng “từ bi, hướng thiện” của Phật học vào các lĩnh vực trong đời sống lại rất ít được đề cập, trong khi đó ngược lại với sự phát triển của tri thức, khoa học là sự xuống cấp trầm trọng về đạo đức con người. Đó là vấn đề rất đáng quan ngại. Hơn nữa, thế giới vật chất đang dần phủ kín tâm trí của con người, ít ai biết tìm đến đời sống tâm linh thanh tịnh, vắng lặng, bình an, hay cao cả hơn nữa là con đường tu tập thoát khổ.

Cuốn sách này mong góp phần nào vào sự nhận thức Phật học, hay phương pháp hành trì của người học Phật, để nhiều người được tiếp cận hơn với Đạo Phật, để từ đó có chính kiến, chính tư duy của Phật pháp, có đời sống trí tuệ, từ bi, lợi mình, lợi người, thoát khỏi sự si mê của cõi hồng trần. Đối với người mới bước chân vào con đường học Phật, tu Phật và hướng đến thành Phật, đây cũng có thể được coi là quyển sách gối đầu giường để hiểu hơn về Phật Pháp, giúp tăng trưởng Văn − Tư − Tu, Giới − Định − Tuệ, cũng là hành trang tìm về nguồn sáng trí tuệ của Phật đà.

Trong khi biên soạn không khỏi những sai sót, khiếm khuyết, ngưỡng mong chư thiện hữu tri thức từ bi hoan hỷ. Nguyện có chút công đức nào, cũng xin hồi hướng khắp pháp giới chúng sinh, đầy đủ phúc tuệ, thành tựu Phật quả.

MỤC LỤC

Lời đầu sách

Đức Phật và Phật pháp

Từ phàm phu đến Hiền Thánh

Quy y Tam bảo: Nền tảng đầu tiên để tu học Phật pháp

Năm giới việc làm thiện lành và căn bản của cõi người

Nhân quả và con đường hướng thiện

Nghiệp: Nghiệp thiện hay nghiệp ác

Sám hối: Biết nhận lỗi, sửa lỗi để cuộc sống tốt lành hơn

Tam vô lậu học Giới – Định – Tuệ: Khuôn mẫu chuyển mê khai ngộ

Tứ Thánh Đế: Bài học đầu tiên: đầy đủ giáo nghĩa và sự tu tập trong Phật giáo

Mười hai nhân duyên: Phương pháp giác ngộ thành Phật

Lục Độ Ba la mật: Bồ Tát thực hành sáu pháp Ba la mật để thành tựu quả vị Phật

Tứ hoằng thệ nguyên: Con đường thực hành Phật của Bồ Tát

Pháp môn nhiệm Phật

Trợ niệm khi lâm chung

Bồ Tát Quán Thế Âm trong đời sống của chúng ta

Trích đoạn sách:

Theo Phật tu hành

Đức Phật, một con người bằng xương thịt như chúng ta, nhưng Ngài đã giác ngộ tỉnh thức, xa lìa việc ác, tu tâm dưỡng tính, công đức, trí tuệ, từ bi viên mãn, nay đã thành Phật. Ngày nay, chúng ta làm đệ tử Phật, học tu theo hạnh của Ngài. Cuối cùng, cũng có thể thành Phật, từ một người phàm phu ngu si mê muội có thể thành tựu Thánh quả, tức A La Hán, Bồ Tát và Phật thừa.

Kinh Đức Phật cũng nói đến, trong sáu cõi luân hồi, cõi người là môi trường điều kiện tốt nhất để tu tập. Và chỉ có cõi người, con người mới có thể tu hành thành Phật. Vì địa ngục thì đau khổ, chỉ mong được giảm tội hành hình, ngạ quỷ thì đói khát, khổ sở, không thể có tâm trí để tu học Phật pháp, cõi súc sinh thì ngu si mê muội. Cõi A Tu La thì sân hận tức tối; cõi Trời thì ham thú hưởng thụ. Vì vậy, chỉ có cõi người là có thể tu tập. Cũng có cách nói khác, cõi người có ý chí mãnh liệt, thắng tất cả các cõi. Cõi người lại đầy đủ sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý và sáu thức, cho nên có thể thực hành phạm hạnh giới luật, tu tập và đoạn phiền não. Cõi người có vui nhưng cũng có khổ, nên người nào thấy khổ mà dốc lòng tinh tiến dũng mãnh thì đều có thể giải thoát.

Thế nên, trong kinh Dược Sư nói: “Có được thân người này là khó, được nghe Phật pháp lại càng khó hơn...” Con người thực ra là rất quý báu, rất đáng trân trọng, nhưng phần lớn con người chọn của cải vật chất, gia đình, nhà cửa là quý báu, rồi không biết chăm sóc cái thân này, tích phúc tu thiện cho cái thân này, để được thân mạnh khỏe, tâm an lạc, thân tâm không phiền não. Vậy nên, cần phải tỉnh ngộ để giác ngộ thân tâm, dũng mãnh tu hành. Chuyển hóa từ phàm phu lên Thánh Nhân

Công ty CP Sách Thái Hà trân trọng giới thiệu!

Thông tin về cuốn sách:

[ThaiHaBooks] Đạo Phật là đạo của Trí tuệ, muốn thực hành được lời Phật dạy, trước tiên phải đầy đủ Văn- Tư – Tu Tam Tuệ, mới có thể như thật mà thực hành lời Phật dạy. Quyển sách này, với việc giới thiệu căn bản về Phật Pháp, đưa hành giả học Phật, hiểu từ giáo nghĩa căn bản, cho đến các phương pháp thực hành, để thành tựu cửa giải thoát và con đường thành Phật. Con đường thành Phật là sự thức tỉnh, giác ngộ về Phật pháp, cho nên bài pháp nào cũng quan trọng, cũng viên dung, cùng hỗ trợ cho hành giả đi đến con đường giải thoát, thành tựu Phật quả.

Nội dung tuy không bao trùm tất cả Phật pháp, nhưng khái quát được phần nào giáo nghĩa căn bản của Phật pháp, từ lúc mới bắt đầu học Phật, đến khi thực hành Pháp Thanh Văn Thừa, rồi thực hành Bồ Tát Đạo, Phật Đạo. Trong đó bao gồm các phần: Đức Phật và Phật Pháp, Tam Quy, Ngũ Giới, Thập Thiện Nhân Quả, Nghiệp Báo, Tứ Thánh Đế của hàng Thanh Văn Thừa. Thập Nhị Nhân Duyên, Lục Độ, Tứ Hoằng Thệ Nguyện của hàng Duyên Giác và Bồ Tát đạo. Cho đến các pháp môn như: Phương pháp niệm Phật, trợ niệm, thực hành Hạnh Quán Thế Âm Bồ Tát, đây là các phương pháp tu tập thích hợp với các căn cơ, dễ dàng ứng dụng vào thực tiễn, cùng quan niệm đúng đắn hơn về Phật học.

Tri thức nhân loại ngày càng phát triển, đồng thời cũng làm ảnh hưởng lớn đến hầu hết các lĩnh vực từ văn hóa, xã hội, kinh tế... Nhưng Mạt học nhận thấy rằng việc kết hợp giáo lý, tư tưởng “từ bi, hướng thiện” của Phật học vào các lĩnh vực trong đời sống lại rất ít được đề cập, trong khi đó ngược lại với sự phát triển của tri thức, khoa học là sự xuống cấp trầm trọng về đạo đức con người. Đó là vấn đề rất đáng quan ngại. Hơn nữa, thế giới vật chất đang dần phủ kín tâm trí của con người, ít ai biết tìm đến đời sống tâm linh thanh tịnh, vắng lặng, bình an, hay cao cả hơn nữa là con đường tu tập thoát khổ.

Cuốn sách này mong góp phần nào vào sự nhận thức Phật học, hay phương pháp hành trì của người học Phật, để nhiều người được tiếp cận hơn với Đạo Phật, để từ đó có chính kiến, chính tư duy của Phật pháp, có đời sống trí tuệ, từ bi, lợi mình, lợi người, thoát khỏi sự si mê của cõi hồng trần. Đối với người mới bước chân vào con đường học Phật, tu Phật và hướng đến thành Phật, đây cũng có thể được coi là quyển sách gối đầu giường để hiểu hơn về Phật Pháp, giúp tăng trưởng Văn − Tư − Tu, Giới − Định − Tuệ, cũng là hành trang tìm về nguồn sáng trí tuệ của Phật đà.

Trong khi biên soạn không khỏi những sai sót, khiếm khuyết, ngưỡng mong chư thiện hữu tri thức từ bi hoan hỷ. Nguyện có chút công đức nào, cũng xin hồi hướng khắp pháp giới chúng sinh, đầy đủ phúc tuệ, thành tựu Phật quả.

MỤC LỤC

Lời đầu sách

Đức Phật và Phật pháp

Từ phàm phu đến Hiền Thánh

Quy y Tam bảo: Nền tảng đầu tiên để tu học Phật pháp

Năm giới việc làm thiện lành và căn bản của cõi người

Nhân quả và con đường hướng thiện

Nghiệp: Nghiệp thiện hay nghiệp ác

Sám hối: Biết nhận lỗi, sửa lỗi để cuộc sống tốt lành hơn

Tam vô lậu học Giới – Định – Tuệ: Khuôn mẫu chuyển mê khai ngộ

Tứ Thánh Đế: Bài học đầu tiên: đầy đủ giáo nghĩa và sự tu tập trong Phật giáo

Mười hai nhân duyên: Phương pháp giác ngộ thành Phật

Lục Độ Ba la mật: Bồ Tát thực hành sáu pháp Ba la mật để thành tựu quả vị Phật

Tứ hoằng thệ nguyên: Con đường thực hành Phật của Bồ Tát

Pháp môn nhiệm Phật

Trợ niệm khi lâm chung

Bồ Tát Quán Thế Âm trong đời sống của chúng ta

Trích đoạn sách:

Theo Phật tu hành

Đức Phật, một con người bằng xương thịt như chúng ta, nhưng Ngài đã giác ngộ tỉnh thức, xa lìa việc ác, tu tâm dưỡng tính, công đức, trí tuệ, từ bi viên mãn, nay đã thành Phật. Ngày nay, chúng ta làm đệ tử Phật, học tu theo hạnh của Ngài. Cuối cùng, cũng có thể thành Phật, từ một người phàm phu ngu si mê muội có thể thành tựu Thánh quả, tức A La Hán, Bồ Tát và Phật thừa.

Kinh Đức Phật cũng nói đến, trong sáu cõi luân hồi, cõi người là môi trường điều kiện tốt nhất để tu tập. Và chỉ có cõi người, con người mới có thể tu hành thành Phật. Vì địa ngục thì đau khổ, chỉ mong được giảm tội hành hình, ngạ quỷ thì đói khát, khổ sở, không thể có tâm trí để tu học Phật pháp, cõi súc sinh thì ngu si mê muội. Cõi A Tu La thì sân hận tức tối; cõi Trời thì ham thú hưởng thụ. Vì vậy, chỉ có cõi người là có thể tu tập. Cũng có cách nói khác, cõi người có ý chí mãnh liệt, thắng tất cả các cõi. Cõi người lại đầy đủ sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý và sáu thức, cho nên có thể thực hành phạm hạnh giới luật, tu tập và đoạn phiền não. Cõi người có vui nhưng cũng có khổ, nên người nào thấy khổ mà dốc lòng tinh tiến dũng mãnh thì đều có thể giải thoát.

Thế nên, trong kinh Dược Sư nói: “Có được thân người này là khó, được nghe Phật pháp lại càng khó hơn...” Con người thực ra là rất quý báu, rất đáng trân trọng, nhưng phần lớn con người chọn của cải vật chất, gia đình, nhà cửa là quý báu, rồi không biết chăm sóc cái thân này, tích phúc tu thiện cho cái thân này, để được thân mạnh khỏe, tâm an lạc, thân tâm không phiền não. Vậy nên, cần phải tỉnh ngộ để giác ngộ thân tâm, dũng mãnh tu hành. Chuyển hóa từ phàm phu lên Thánh Nhân

Công ty CP Sách Thái Hà trân trọng giới thiệu!

Thông tin về cuốn sách:

Tên sáchCon đường thành Phật
Tác giảTỷ Khiêu Thích Di Kiên
Giá119.000 Đ
Số trang300 trang 
Nhà xuất bảnTôn Giáo
Khổ13 x 20.5 cm
Barcode – ISBN8935280910959
Trọng lượng250 gram
Tên sách
 

Sản phẩm liên quan

Sản phẩm mới nhất